វិនិយោគ

ទំព័រដើម – វិនិយោគ

បង្កើនថវិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក ហើយចាប់ផ្តើមរកប្រាក់ត្រលប់មកវិញ

ថវិកាផ្សព្វផ្សាយ

ទទួលបាន Cashback រៀងរាល់ 24 ម៉ោងម្តង 

ថវិកាទីផ្សារ

0.85% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

» ទិញទំនិញជាមួយអត្ថប្រយោជន៍
» ប្រាក់ចំណូលពេញមួយជីវិត

វិនិយោគឥឡូវនេះ
តើគណនីផ្សេងគ្នាអ្វីខ្លះនៅលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំ?
  • ថវិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតំណាងឱ្យចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបម្រុងទុកសម្រាប់យុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។
  • គណនី cashback សំដៅលើមូលនិធិដែលអ្នករកបានតាមរយៈកម្មវិធី cashback របស់យើង។
  • សមតុល្យចម្បងគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនប្រើនៃមូលនិធិដែលអ្នកបានដាក់។
តើខ្ញុំអាចរកប្រាក់បានប៉ុន្មាន?

ការអនុវត្ត AI មិនដែលដេក។ អ្នកនឹងត្រូវបានបង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 0.85%, 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលពេញមួយជីវិត។ ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងអាស្រ័យលើរបៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងការត្រលប់មកវិញរបស់អ្នក។ អ្នកអាចបង្កើនថវិកាទីផ្សាររបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញកាន់តែច្រើន ឬដកប្រាក់របស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចដកប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 25$ របស់ខ្ញុំបានទេ?

ទេ មូលនិធិនេះមិនអាចដកបានទេ ពួកគេអាចប្រើដើម្បីបង្កើនថវិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។